Treino Básico (Kihon Gueiko)

Treino Básico (Kihon Gueiko)

Te Waza

1 - Seiken Chudan Zuki
2 - Seiken Jodan Zuki
3 - Uraken Ganmen Uchi
4 - Uraken Sayu Uchi
5 - Uraken Hizo Uchi
6 - Uraken Mawachi Uchi
7 - Seiken Ago Uchi
8 - Seiken Shita Zuki
9 - Hiji Yoko Uchi
10 - Seiken Jodan Uke
11 - Seiken Chudan Soto Uke
12 - Seiken Chudan Uchi Uke
13 - Seiken Guedan Barai
14 - Seiken Chudan Uchi Uke Guedan Barai
15 - Shuto Ganmen Uchi
16 - Shuto Sakotsu Uchi
17 - Shuto Sakotsu Uchi Komi
18 - Shuto Uchi Uchi
19 - Shuto Hizo Uchi

Ashi Waza

1 - Mae Keage
2 - Uchi Mawashi
3 - Soto Mawashi
4 - Hiza Gueri
5 - Mae Kin Gueri
6 - Mae Gueri Jodan
7 - Mawashi Gueri
8 - Yoko Keage
9 - Kansetsu Gueri
10 - Yoko Gueri
11 - Ushiro Gueri